Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. nl: onderdeel van Innovatieman, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55079601.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Reisafstanden.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst/verbintenis: iedere tussen de wederpartij en Reisafstanden.nl tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen:
 • een al dan niet kosteloos abonnement om routeaanvragen middels de website aan te vragen, alsmede;
 • iedere productaanvraag die middels de website door de wederpartij is ingediend.
 1. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder routes die langs elektronische weg aan de wederpartij worden geleverd.
 2. Website: reisafstanden.nl.

ARTIKEL 2. |  ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, van toepassing op elk aanbod van Reisafstanden.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  REGISTRATIE

 1. Voor het aanvragen van producten is vereist dat de wederpartij zich op de website registreert. De wederpartij dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.
 2. Bij registratie kiest de wederpartij uit het basispakket of het uitgebreide pakket. Het basispakket wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het uitgebreide pakket kent een looptijd van een jaar. In geval de registratie voor een bepaalde duur is aangegaan, eindigt het abonnement van rechtswege na verstrijken van de overeengekomen duur.
 3. Bij registratie wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld, en wel zodanig dat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal vóór de registratie worden aangegeven waar de wederpartij van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij per e-mail kosteloos aan haar worden toegezonden.
 4. Nadat de registratieprocedure met goed gevolg is doorstaan, ontvangt de wederpartij op het door haar opgegeven e-mailadres, inloggegevens om middels de website producten aan te vragen onder de in deze algemene voorwaarden opgenomen condities.

ARTIKEL 4. |  AANVRAGEN VAN PRODUCTEN

 1. Voor de aanvraag van producten dient de wederpartij middels haar gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de website. Vervolgens voert de wederpartij het aanvraagformulier onder haar account in op de daartoe voorgeschreven wijze. Vóór versturen van het ingevulde aanvraagformulier dient de wederpartij te controleren of de door haar ter zake opgegeven gegevens juist en volledig zijn. Dit geldt tevens ten aanzien van de inhoud van het eventueel door de wederpartij middels het aanvraagformulier geüploade CSV-bestand. Na ontvangst van het aanvraagformulier door Reisafstanden.nl, ontvangt de wederpartij een prijsopgave voor verwerking en levering van het gevraagde product. De prijsopgave, inclusief de daarbij overigens vermelde informatie, dient de wederpartij op juistheid en volledigheid te controleren. In geval de prijsopgave door haar wordt geaccordeerd, is de wederpartij niet langer in staat haar productaanvraag te herroepen. De wederpartij is na versturen van haar productaanvraag de daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd. Reisafstanden.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs indien Reisafstanden.nl conform de door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
 2. De wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk na haar productaanvraag een e-mailbericht voorzien van het gevraagde product. De levertijd is afhankelijk van de omvang van het aantal opgevraagde routes. Reisafstanden.nl kan per 24 uur ten hoogste 2000 routes verwerken, echter zijn alle door Reisafstanden.nl vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Reisafstanden.nl treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Reisafstanden.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Bij registratie kiest de wederpartij een betaald of gratis abonnement. Naast de eventuele abonnementskosten is de wederpartij per productaanvraag een nader overeen te komen prijs verschuldigd voor zover de productaanvraag van de wederpartij niet binnen het bereik van de aanvragen valt waarop de wederpartij op basis van de betaalde abonnementskosten aanspraak maakt.
 2. Na totstandkoming van een betaald abonnement ontvangt de wederpartij een factuur. Het betreffende factuurbedrag omvat de abonnementskosten van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Voorts ontvangt de wederpartij per aanvraag van producten een factuur. Alle facturen, ook de facturen als bedoeld in het vorige lid, worden uitsluitend per e-mail aan de wederpartij ter beschikking gesteld.
 4. Alle door Reisafstanden.nl vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 5. Alle betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Reisafstanden.nl voorgeschreven wijze.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 6. |  OVERMACHT

 1. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Reisafstanden.nl opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Reisafstanden.nl daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij en geldt de overeenkomst als ontbonden voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de wederpartij worden terugbetaald, onverminderd het recht van Reisafstanden.nl op een evenredige prijs voor reeds geleverde en nog te leveren prestaties.
 3. Als gevolg van overmacht geleden verdere schade dan restitutie als bedoeld in het vorige lid, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. |  STAKEN VAN DE DIENSTVERLENING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nl is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van de website en zijn dienstverlening te staken. Ten aanzien van betaalde abonnementen maakt de wederpartij in dat geval aanspraak op restitutie van de ter zake voldane prijs naar evenredigheid van de na beëindiging van de dienstverlening resterende duur van de verbintenis. Tot verdere compensatie of schadeloosstelling dan hiervoor bedoeld, is Reisafstanden.nl niet gehouden. In geval de wederpartij haar registratie opheft, wordt door haar nimmer aanspraak op restitutie gemaakt.
 2. nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Reisafstanden.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Reisafstanden.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 4. Voorts is Reisafstanden.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Reisafstanden.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Reisafstanden.nl ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 7. Indien Reisafstanden.nl een overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. nl draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Indien uitvoering is gegeven aan een verbintenis conform de door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, levert dit nimmer een tekortkoming van Reisafstanden.nl op en maakt de wederpartij nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie, dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 2. nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en de services te optimaliseren. Echter kan hij niet garanderen dat de voorzieningen van de website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Reisafstanden.nl ter zake is uitgesloten.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Reisafstanden.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Routeinformatie die middels de producten wordt geleverd is afkomstig uit derde bronnen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Reisafstanden.nl, draagt hij nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie.
 5. nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Opgevraagde routes worden op eigen risico van de wederpartij aangewend. Reisafstanden.nl is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de producten.
 7. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Reisafstanden.nl mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Reisafstanden.nl betrekking heeft.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Reisafstanden.nl, zal de wederpartij Reisafstanden.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Reisafstanden.nl en het gebruik van door Reisafstanden.nl geleverde producten.

ARTIKEL 9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de software, vormgeving en werking daarvan, behoren toe aan Reisafstanden.nl. Het is de wederpartij verboden dit materiaal te gebruiken voor doeleinden anders dan het normale gebruik van de website en de door Reisafstanden.nl aangeboden diensten.
 2. Niets wat in deze algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of in licentie te geven. Het gebruiksrecht van de website en de door Reisafstanden.nl aangeboden producten is beperkt tot hetgeen uit de strekking van deze algemene voorwaarden voortvloeit.
 3. Het is niet toegestaan om vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van Reisafstanden.nl of derden te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

ARTIKEL 10. |  PRIVACYBELEID

Door onze site te bezoeken en onze diensten te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid en de hier beschreven procedures voor de verzameling en het beheer van informatie hebt gelezen en begrepen. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Je zult dan altijd actief een update hiervan ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reisafstanden.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klantgegevens
 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres (wanneer je gebruik maakt van de API)
 • Organisatieadres.
Verwerking gegevens
 • Adresgegevens (Postcode – huisnummer)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@reisafstanden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reisafstanden.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Reisafstanden.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Reisafstanden.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reisafstanden.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reisafstanden.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens Bewaartermijnen
Naam Maximaal 2 jaar na laatste betaling of aanmaakdatum account
E-mailadres Maximaal 2 jaar na laatste betaling of aanmaakdatum account
IP-adres Maximaal 26 weken na aanvraag via API
Organisatieadres Maximaal 2 jaar na laatste betaling of aanmaakdatum account
Adresgegevens (Postcode – huisnummer) Maximaal 1 dag na aanvraag via API
CSV bestanden met Adresgegevens (Postcode – huisnummer) Maximaal 2 weken na indienen aanvraag


Delen van persoonsgegevens met derden

Reisafstanden.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reisafstanden.nl maakt alleen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken die zonder toestemming gebruikt mogen worden.
De volgende 2 technieken worden gebruikt:

 • Inloggegevens
  Om te kunnen inloggen worden een deel van uw eigen gegevens lokaal opgeslagen. Als u dit op een openbare computer doet, adviseren we dan ook om ook steeds uit te loggen.
 • Analytics
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reisafstanden.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijngegevens@reisafstanden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Reisafstanden.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reisafstanden.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@reisafstanden.nl

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en Reisafstanden.nl voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In geval van gerechtelijke geschillen tussen partijen, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Reisafstanden.nl aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

In het geval dat Reisafstanden.nl bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Wederpartij persoonsgegevens verwerkt, is in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande Verwerkersovereenkomst van toepassing.

Verwerkersovereenkomst Reisafstanden.nl

Definities
Onderstaande begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Betrokkene: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals door een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: de Betrokkene).
Verwerker: Reisafstanden.nl, die, op basis van de Overeenkomst, de Persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
Verwerking of Verwerkingsactiviteiten: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: de Wederpartij die de doeleinde(n) van de verwerking bepaalt alsook de wijze waarop de Persoonsgegevens worden verwerkt, op basis van diens schriftelijke instructie en onder diens verantwoordelijkheid.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Reisafstanden.nl en de Wederpartij.
Wederpartij: de partij die een Overeenkomst met Reisafstanden.nl is aangegaan
Diensten: het leveren van een al dan niet kosteloos abonnement om routeaanvragen middels de Website aan te vragen, alsmede iedere productaanvraag die middels de Website door de Wederpartij is ingediend.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Reisafstanden.nl en Wederpartij (tezamen “Partijen”) die betrekking hebben op Diensten aangeboden door Reisafstanden.nl waarbij persoonsgegevens van de Wederpartij worden verwerkt.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Reisafstanden.nl. Door gebruik te maken van de Diensten van Reisafstanden.nl, gelden de Algemene Voorwaarden en geeft Wederpartij expliciet aan akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden, waaronder deze Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.
 3. Het doel van deze Verwerkersovereenkomst is om overeenstemming te bereiken over de privacy en gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens van de Wederpartij in de diensten van Reisafstanden.nl. Deze Verwerkersovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst tussen Partijen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, EU 2016/679).

Artikel 2 Gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens

 1. Reisafstanden.nl heeft het recht om, ter uitvoering van de Overeenkomst en volgens expliciete schriftelijke instructie, onder verantwoordelijkheid van Wederpartij, Persoonsgegevens te verwerken.
 2. Wederpartij heeft het recht en de plicht om het doel en de methoden van de Verwerking van Persoonsgegevens nader te definiëren. Het onderwerp, het karakter en het doel van de Verwerking wordt nader in de Overeenkomst gedefinieerd.
 3. Reisafstanden.nl zal alle redelijke schriftelijke instructies van Wederpartij in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen. Reisafstanden.nl stelt Wederpartij onmiddellijk op de hoogte indien diens instructies in strijd worden geacht te zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dat geval kan Reisafstanden.nl direct de opvolging van de instructies van Wederpartij beëindigen.
 4. Reisafstanden.nl zal bij de verwerking van Persoonsgegevens handelen in overeenstemming met deze Verwerkersovereenkomst, de AVG en andere wet- en regelgeving. De Persoonsgegevens die Reisafstanden.nl verwerkt, kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld werknemers en/of klanten van Wederpartij en overige natuurlijke personen in relatie tot Wederpartij.
 5. De door Reisafstanden.nl te verwerken Persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, zijn en blijven altijd eigendom van Wederpartij, waarover Reisafstanden.nl geen zelfstandige zeggenschap heeft, noch gerechtigd is om deze voor eigen doeleinden te verwerken.
 6. Reisafstanden.nl zal de Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dit noodzakelijk of toegestaan is ingevolge de Overeenkomst, in het geval hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Wederpartij is verkregen, of indien een toezichthouder, op grond van een wettelijk voorschrift, Reisafstanden.nl daartoe verplicht.
 7. Wederpartij garandeert dat diens Verwerking van Persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de AVG en dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingsactiviteiten onder de Overeenkomst, rechtmatig zijn.
 8. De grondslag voor de Verwerking(en) onder de Overeenkomst zal Wederpartij registreren in zijn eigen verwerkingsregister.
 9. Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel benodigde toestemming voor de Verwerking. Daarnaast is de Wederpartij aansprakelijk voor het opstellen van zijn privacy beleid, het up-to-date houden ervan, het informeren van de Betrokkenen en voor meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Reisafstanden.nl heeft het recht om anonieme en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Diensten op grond van de Overeenkomst, waarbij geen tot Wederpartij of Betrokkenen herleidbare Persoonsgegevens worden gebruikt, en te gebruiken voor het analyseren en ontwikkelen van de Diensten.

Artikel 3 Verwijderen of retourneren van Persoonsgegevens

 1. Na het verstrijken van de Overeenkomst en op basis van het bepaalde in het verwerkingsregister van Reisafstanden.nl, zal Reisafstanden.nl alle Persoonsgegevens van Wederpartij verwijderen of, tegen redelijke kosten, retourneren, e.e.a. volgens de specifieke instructies van de Wederpartij, en alle duplicaten ervan verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving de verdere retentie van de Persoonsgegevens vereist.
 2. Voornoemde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de door Reisafstanden.nl ter uitvoering van de Overeenkomst betrokken subverwerkers en Reisafstanden.nl zal waarborgen dat de betrokken subverwerkers hieraan uitvoering geven.

Artikel 4 Subverwerkers

 1. Reisafstanden.nl heeft het recht om subverwerkers te gebruiken voor het verwerken van Persoonsgegevens van de Wederpartij in de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Reisafstanden.nl is verantwoordelijk voor de toerekenbare tekortkomingen van haar subverwerkers als voor het eigen handelen en zal soortgelijke schriftelijke overeenkomsten afsluiten met de betreffende subverwerker met minimaal dezelfde verplichtingen als voor Reisafstanden.nl gelden op basis van deze Bijlage en die voortvloeien uit de AVG. Daarnaast zal Reisafstanden.nl toezien op de naleving daarvan door de subverwerker.
 3. Op verzoek zal Reisafstanden.nl de Wederpartij vooraf op de hoogte brengen van subverwerkers die Reisafstanden.nl van plan is te gebruiken bij de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Overeenkomst. De Wederpartij heeft het recht zich op redelijke gronden te verzetten tegen het gebruik van een nieuwe subverwerker.

Artikel 5 Medewerking

 1. Reisafstanden.nl zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking en de soort en hoeveelheid te verwerken Persoonsgegevens,
 2. Wederpartij zoveel mogelijk haar medewerking verlenen en zal diens redelijke instructies opvolgen, met als doel Wederpartij in staat te stellen om te voldoen aan diens wettelijke verplichtingen, waaronder het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de Betrokkene. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op gegevensbeveiliging, het melden van datalekken, het eventueel uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) en verplichtingen inzake voorafgaand overleg.
 3. Reisafstanden.nl is verplicht om de Wederpartij alleen bij te staan voor zover toepasselijke wetgeving dit verplicht voor de verwerking van Persoonsgegevens.
 4. Indien niet anders is overeengekomen is Reisafstanden.nl gerechtigd om de kosten van deze medewerking te factureren overeenkomstig de geldende tarievenlijst van Reisafstanden.nl.
 5. Alle verzoeken van Betrokkenen gericht aan Reisafstanden.nl inzake de uitoefening van de in de AVG neergelegde rechten, waaronder het recht op inzage, op rectificatie en aanvulling, op vergetelheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond de Overeenkomst zullen onmiddellijk ter beantwoording doorgestuurd worden naar Wederpartij. Het is de verplichting van de Wederpartij om dergelijke verzoeken tijdig te beantwoorden.
 6. Op verzoek van de Wederpartij zal Reisafstanden.nl hem zoveel mogelijk met technische en organisatorische middelen ondersteunen en steeds tijdige medewerking verlenen bij het voldoen aan de verzoeken.
 7. Reisafstanden.nl zal alle verzoeken van toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, inzake de Verwerkingen rechtstreeks doorsturen naar de Wederpartij ter verdere beantwoording.
 8. Tenzij anders overeengekomen is Reisafstanden.nl niet bevoegd om Wederpartij te vertegenwoordigen of namens de Wederpartij te handelen in relatie tot autoriteiten die toezicht houden op de Wederpartij.
 9. Reisafstanden.nl zal Wederpartij op de hoogte stellen van ieder verzoek van een toezichthouder en/of gerechtelijke instantie tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van de Persoonsgegevens, tenzij toepasselijke wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 6 Verwerking locatie

 1. Reisafstanden.nl zal, tenzij zij hiervoor voorafgaande toestemming heeft verkregen van Wederpartij, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door haarzelf of door subverwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 7 Het uitvoeren van audits

 1. De Wederpartij of een door de Wederpartij geautoriseerde auditor (maar geen concurrent van Reisafstanden.nl) heeft het recht om toe te (laten) zien op de naleving van de door Reisafstanden.nl genomen maatregelen die zijn gericht op de dienstverlening zoals opgenomen in de Overeenkomst, zoals vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Reisafstanden.nl stelt Wederpartij, indien Wederpartij daarom verzoekt, maximaal eenmaal per jaar in de gelegenheid op een door partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen datum en tijdstip (uiterlijk 14 dagen voor de inspectie), zulks te (laten) controleren door een gecertificeerde auditor of derde.
 3. De audit zal op een manier worden uitgevoerd die de dagelijkse operatie van Reisafstanden.nl en/of haar subverwerkers noch de uitvoering van hun verplichtingen jegens derden, niet belemmert. De vertegenwoordigers van de Wederpartij en de auditor zullen voorafgaand aan de audit een door Reisafstanden.nl voorgelegde geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
 4. De externe kosten van deze controle komen voor rekening van Wederpartij. De partijen zijn verantwoordelijk voor de eigen kosten als gevolg van de controle.

Artikel 8 Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

 1. Reisafstanden.nl zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, in standhouden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, bezien in relatie tot de speciale risico’s van de betreffende Verwerking en de gevoeligheid van de Verwerkte Persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s die de verwerking en van te beschermen gegevens meebrengen, en welke voldoen aan het bepaalde in artikel 32 AVG.
 3. Wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat Reisafstanden.nl op de hoogte wordt gebracht van alle relevante omstandigheden met betrekking tot Persoonsgegevens die Wederpartij aan Reisafstanden.nl overdraagt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals risicobeoordelingen en de Verwerking van speciale categorieën van Betrokkenen die van invloed (kunnen) zijn op de technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig deze Verwerkersovereenkomst.
 4. Reisafstanden.nl zal de te Verwerken Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en zal de werknemers, vertegenwoordigers en/of subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens op de hoogte stellen. Reisafstanden.nl zal waarborgen dat betrokken personen en partijen een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend en zal ervoor zorgen dat de bij de Verwerking betrokken werknemers, vertegenwoordigers en/of subverwerkers zich houden aan de toepasselijke geheimhoudingsverplichtingen.

Artikel 9 Informeren over datalekken of privacyinbreuken

 1. In het geval dat Reisafstanden.nl kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, informeert zij Wederpartij zonder onredelijke vertraging waarbij het streven is om dit uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming te melden.
 2. Reisafstanden.nl zal daarbij Wederpartij alle relevante informatie verstrekken doch voor zover de informatie in kwestie beschikbaar is zal Reisafstanden.nl ten minste het volgende gegevens verstrekken:
  1. de aard van de data-inbreuk;
  2. de (mogelijk) getroffen categorieën gegevens;
  3. de omvang van de getroffen betrokkenen;
  4. de waarschijnlijke gevolgen van het inbreuk;
  5. de maatregelen die getroffen zijn of zullen getroffen worden om de inbreuk op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Reisafstanden.nl zal de maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht om de inbreuk zo snel mogelijk te herstellen dan wel eventuele verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
 4. Reisafstanden.nl zal Wederpartij te allen tijde haar medewerking verlenen en zal de redelijke instructies van Wederpartij opvolgen, met als doel Wederpartij in staat te stellen om te voldoen aan diens wettelijke verplichting, waaronder het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkene(n) en eventueel andere derden.
 5. Meldingen die worden gedaan op grond van dit artikel worden gericht aan de betreffende werknemer van Wederpartij die is belast met gegevensbescherming en privacy en wiens contactgegevens schriftelijk tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan Reisafstanden.nl zijn bekendgemaakt.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. De aansprakelijkheid van Reisafstanden.nl voor eventuele schade welke voortvloeit uit of verband houdt met haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst of haar specifiek tot Reisafstanden.nl als Verwerker gerichte verplichting uit de AVG, is beperkt tot directe schade en tot het maximumbedrag opgenomen in de Overeenkomst of bij gebreke daarvan tot € 500,00 per gebeurtenis (een incident dat direct leidt tot het ontstaan van schade van Wederpartij dan wel van diens betrokkenen, i.c. klanten van Wederpartij).
 2. Onder directe schade conform het voorgaande lid wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • zaakschade;
  • redelijke en aantoonbare kosten om Reisafstanden.nl ertoe te manen de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Reisafstanden.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. Beide partijen zijn verplicht alleen het deel van de schadevergoeding of door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boete te betalen dat overeenkomt met hun aansprakelijkheid voor schade die is bevestigd in een definitieve beslissing van deze gegevensbeschermingsautoriteit of van een (scheids)rechterlijke instantie. In alle andere gevallen wordt de aansprakelijkheid van de partijen bepaald in overeenstemming met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Reisafstanden.nl.
 5. Reisafstanden.nl zal Wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op haar vermogen of haar mogelijkheden om zich te houden aan deze Verwerkersovereenkomst en de schriftelijke instructies van Wederpartij. Reisafstanden.nl heeft het recht om deze Verwerkersovereenkomst met gerechtvaardigde reden te wijzigen door Wederpartij twee (2) weken voordat de wijziging in werking treedt hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.